Požárnící versus hasiči

Je mezi tím nějaký rozdíl? Není. Jejich funkce a místo v naší obci je stále stejná, jak před třiceti lety, tak dnes. Pomáhat lidem, to je jejich krédo.

A jak to vypadalo před třiceti lety v roce 1976 ? Zkusme se na to letmo podívat.

V té době mělo složení sboru, neboli požárníků – jak si v té době říkali, tuto podobu.

Předsedou byl Šimák Václav, jednatelem Svoboda Jaroslav, velitelem Pánek Jan, pokladníkem Hrušková Marie, garážmistr Kulich Vladislav. V té době měl sbor cca 26 členů. Jejich věkový průměr se pohyboval mezi 20 – 30 lety.

Co se tedy vlastně stalo v daném roce 1976. Žiželský požární sbor se v tomto roce zabýval dvěma důležitými úkoly.

  • Preventivní ochranou – byly prohlédnuty všechny domy a provozovny a za spolupráce občanů se odstranily drobné závady.
  • Akceschopností – přidělení vozidel řidičům, kteří o ně pečují, provádějí kontroly a kondiční jízdy, takže vozidla jsou akceschopná.

Zásahová jednotka se zúčastnila okresního kola soutěže námětového cvičení v rámci okresu. Ve žních provedla úspěšný zásah v katastru obce Levín,
kde svým rychlým zásahem uchránila majetek v hodnotě 40.000 Kč. Naši požárníci splnili i výzvu ÚV KSČ
a prováděli zásahové práce pro místní JZD, kde byly odpracovány desítky hodin. Členové požárního sboru
se také účastnili prací při akci „Z“ a procházeli politickým školením.

V tomto roce na žádost předsedy MNV Vl. Zimy vykopali studni 9m hlubokou pro Kulturní dům. Dále se pořádali i kulturní akce, jako plesy, promítání požárních filmů,
o pouti provedli požární ukázku v parku, kde předvedli starou a novou techniku v akci na hořící objekty.

A jak už to v životě chodí, někteří lidé odcházejí a další přicházejí, tak aby Sbor dobrovolných hasičů v naší obci byl i nadále udržován. To můžeme posoudit i dnes,
kdy SDH má k dnešnímu dni 32 členů a další přibývají.

Dnes pracuje SDH v tomto složení: velitelem
je Šantrůček Jiří, zástupcem velitele Pohořský Miloš st., jednatelem Kukla Jiří, pokladníkem Vodička Pavel, vedoucím revizní komise Šafařík Stanislav.

asdaSDadADJiž několikrát bylo zmiňováno a jistě si mohl každý všimnout změn, které proběhly na hasičské zbrojnici. Výstavba nové hasičské zbrojnice probíhá od roku 2000 kdy,většina úprav proběhla o víkendových brigádách, kterých se účastnily sami členové hasičského sboru s přispěním Obecního úřadu. Za ty roky tam je odpracováno tisíce hodin, které jsou jistě někde vidět. V dnešní době slyšíme
o hasičích stále častěji, protože se více a více podílejí na různých kulturních akcích, které jsou pořádány v naší obci. Každoročně jsou na jaře pořádány akce pro děti, jako tradiční stavění májky, sportovní pdpoledne u sportovní haly za spolupráce
ASPV a tradiční opékání vuřtů u hasičárny.

Každý rok pořádají plesy .

Letos byl také založen kroužek mladých hasičů, kde jsou členy chlapci i dívky Na vzniku kroužku se podíleli Miloš Pohořský ml. spolu s Jiřím Flokem, který také tento kroužek vedou a předávají své zkušenosti těmto mladým nástupcům. Jejich počínání jsme mohli shlédnout v červnu na školním hřišti,
kde se již tradičně konal dětský den s firmou Crocodille. Hasiči zde měli svůj stánek s občerstvením a mladÍ hasiči a hasičky vystoupili  o přestávce a předvedli útok. Po shlédnutí jejich výkonu soudím,    že jednou budou mít kvalitní nástupce. S našimi hasiči se můžeme vidět na další akci konané v naší obci a to o pouti, kdy se pořádá Den koní a oni zajišťují občerstvení. Veškeré finance, které se získají na těchto kulturních akcích jdou na výstavbu hasičské zbrojnice.

Samozřejmě, že jejich činností není pouze zábava, ale i pomoc lidem při likvidaci požáru, dopravních nehod s následným požárem automobilu, likvidace spadlých stromů a škod po silném větru nebo odstraňování vody ze sklepů lidí po prudkém dešti.

Dále se účastní různých okrskových schůzí a cvičení, konají se valné hromady, kterých se účastní vždy zástupce jiné organizace nebo spolku. To je honební společnost, Český rybářský svaz, Svaz chovatelů, a v neposlední řadě také SDH Končice. Provádějí sběr železného šrotu, zavážení vody do bazenů, údržbu silnic při výstavbě dálnice a mnoho dalších akcí, které dělají pro naše občany. Myslím, že za vše jim patří velký dík, protože vše co dělají, dělají ve svém volném čase
a bez nároku na honorář.

Naši hasiči jsou v úzkém kontaktu s Hasičským záchranným sborem Kolín, který je žádá o pomoc při likvidaci výše uvedených škod.

Také již několik let udržují přátelské styky s německými kolegy ze Schönbornu, kteří také udělali sbírku na Žiželskou hasičárnu a veškeré finance, které vybrali přivezli našim hasičům na pomoc
při budování nové hasičské zbrojnice. Při jejich návštěvě v naší obci pro ně pořádají naši hasiči výlety do okolí s bohatým programem. Za zmínku snad stojí i to, že cílem jednoho výletu
bylo hasičské muzeum v Přibyslavi, kde má svou fotografii vystavenou dlouholetý člen našeho hasičského sboru v Žiželicích, pan Jaroslav Svoboda, který již bohužel dnes není mezi námi.
Je to pocta pro celou naši obec.

Co říci na závěr ? Naši hasiči zde vykonávají záslužnou činnost, kterou budou vykonávat i nadále za přispění a podpory celého okolí.                                                                                   Kristýna Kuklová

Komentáře pro ty z Facebooku

komentáře